Privacyverklaring Ingenion BV

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of social media. Via deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Ingenion BV, gevestigd aan de kopersteden 14, 7547TK te Enschede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Hoe komen wij aan uw gegevens
Ingenion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt/ heeft gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door invullen contact formulier. Het gaat enkel om gegevens die u zelf actief indient. Ingenion maakt daarnaast gebruik van cookies.
Dit privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die ingenion verzamelt via www.ingenion.nl geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar zonder beperking, het verzamelen van gegevens door webpagina’s waar Ingenion aan is gekoppeld. 

Te verwerken persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie en telefonisch doorgeeft;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Domeinnaam waar vandaan u onze website hebt geopend of het type mobiele apparaat van waar de site wordt geopend;
 • Besturingssystemen.

 

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

 • Ingenion verzamelt de gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Ingenion verzamelt uw gegevens om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Ingenion verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Ingenion gebruikt verzamelt gegevens om onze diensten en functies aan te bieden, met inbegrip van werkgeversinformatie, om onze diensten en functies te meten en te verbeteren en om klantenondersteuning te bieden.
 • Ingenion gebruikt functionele en analytische cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast verzamelt Ingenion automatisch gegevens als onderdeel van de standaardwerking van de website.

Verstrekking aan derden
Ingenion verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen die zijn vastgelegd in ons privacy en beveligingsbeleid, voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.  

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Wat zijn uw rechten?
Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel.

Inzage 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Bezwaar 
U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verwerking wordt direct gestaakt, tenzij zwaarder wegende belangen het staken van de verwerking in de weg staan.

Klachten
Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt of op andere wijze van mening bent dat uw rechten worden geschonden, dan heeft u de mogelijkheid om dit te melden via info@ingenion.nl

Contactgegevens
Wanneer u via www.ingenion.nl persoonsgegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens gebruiken zoals in dit privacybeleid uiteengezet. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat Ingenion contact met u mag opnemen.  Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving kan Ingenion uw contactgegevens ook gebruiken om relevante informatie over Ingenion toe te sturen.

Vragen en verzoeken
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, of wanneer u gebruik wil maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Ingenion BV
Kopersteden 14
7547 TK Enschede 
E: info@ingenion.nl 
T: 053- 436 39 37

Het is te allen tijde mogelijk een klacht in te dienen bij autoriteit persoonsgegevens.

 

Whitepaper

Voer hier uw email in en ontvang de PDF in uw mailbox.

Uw email
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!